Yasuno Sensei & Tissier Sensei - Kyoto 2011


Heian Jinja Kyoto May 2011
Organisation: Aikido Kyoto (OKAMOTO Yoko Sensei)
Photos: Bernhard WARDEIN